CSR

Genererar positivt mervärde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We take responsibility for our surroundings

At LEMAN, we care about running our business in a proper and responsible way. We are aware that our industry has an impact on our surroundings. Therefore, we incorporate measures into our strategies that reduce our impact on the environment and our surroundings.

We care that our entire business is run with propriety and compliance with all laws and regulations.

We ensure this by committing employees and suppliers to comply with our Code of Conduct. Thus, we know that our high standards of business behavior and integrity are being met. Our CSR strategy is based on the UN's global goals. We are aware of our general behavior from a CSR perspective, but specifically we have prioritized:

  • Decent work and economic growth (UN Global Goal 8)
  • Climate action (UN Global Goal 13)

LEMAN RELAY

LEMAN välgörenhetsprogram

  • Nytt initiativ lanserat 2018
  • Våra anställda deltar I evenemang
  • Ett lokalt initiativ i varje land som hanteras av våra lokala ambassadörer
  • LEMAN Relay är en samling av arrangemang under hela året runt om I världen

Varje LEMAN land förfogar över en summa pengar som skall spenderas på välgörande ändamål som även involverar de anställda.

Vi önskar att ha en positiv inverkan på vår omgivning. Därför har vi beslutat att lansera detta initiativ i vilket alla våra anställda kan ha en aktiv roll.

CSR POLICIES

På LEMAN vill vi att vår verksamhet ska bidra med ett positivt mervärde.
Därför har vi antagit CSR-policys för områdena miljö, hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden och etik.

Dessa policys gäller för alla våra företagsenheter världen över och skall i största möjliga utsträckning också införlivas hos våra samarbetspartner.

Hälsa och säkerhet: (arbetsmiljö):

Vi skall med relevanta procedurer och processer skapa största möjliga säkerhet för våra medarbetare och minimera arbetsrelaterade olyckor och sjukdom. Vi skall också skydda våra medarbetare mot kemiska, biologiska och fysiska faror på deras arbetsplats.

Etik:

Vi skall följa alla internationella och nationella lagar och förordningar och vi tar avstånd från korruption i alla former, inklusive utpressning och mutor.

Miljö:

Vårt mål är att vi ska medverka till att värna om miljön genom effektiv användning av energiresurserna. Vi vill ha med miljöhänsyn i alla beslutsprocesser.

Arbetsförhållanden:

Vi ska behandla alla medarbetare med värdighet och respekt och alltid följa gällande nationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.

Alla avtal om arbetstid, semester och lön ska följa lagstiftningen i det land där medarbetaren är anställd. Vi vill också minimera farligt arbete och säkerställa att alla medarbetare är utbildade till att utföra deras arbete på bästa möjliga sätt.

Vi accepterar inte barnarbete. Därför får ingen på LEMAN eller hos våra samarbetspartner anställa barn under 15 år.

Ingen av våra medarbetare får diskrimineras på grund av ålder, religion, nationalitet, ras, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, graviditet eller politisk övertygelse.

Hør mere om vores CSR intiativer